CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018

Xem thêm
Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2017

Xem thêm
Tải về

Đại hội cổ đông FPT Telecom

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Xem thêm
Tải về

Thông báo trả cổ tức

Thông báo chốt DS trả cổ tức 2018 lần 1

Xem thêm
Tải về

Thông báo khác

Thông báo gửi Khách hàng về việc sử dụng HĐ mẫu

Xem thêm
Tải về

Báo cáo quản trị công ty

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2018

Xem thêm
Tải về